Ελληνικά English

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Διαδικτυακό Βοηθητικό Εργαλείο Αντιμετώπισης Φυσικών & Τεχνολογικών Καταστροφών

Σε λειτουργία: Περιφέρεια Αττικής - version 5.1
Google Earth Data
Hazard GuideΠληροφορίες ΔιΒΕΑ NaTech

Το Μάιο του 2007 εκδόθηκε από την Ε.Ε. η οδηγία “Inspire”, σύμφωνα με την οποία ‘μια καλή Πολιτική εξαρτάται από την ύπαρξη πληροφοριών υψηλής ποιότητας και τη συμμετοχή ενός ενημερωμένου κοινού’. Στο πνεύμα αυτό, η παρούσα διατριβή έχει σκοπό την υποστήριξη του Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών της Ελλάδας με τη δημιουργία ενός ‘Διαδικτυακού Βοηθητικού Εργαλείου Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Τεχνολογικών Κινδύνων’ (ΔιΒΕΑ NaTech).

Η ανάγκη για την ανάπτυξη του ΔιΒΕΑ NaTech ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια στο μυαλό του Συγγραφέα, κατά τη διάρκεια υπηρέτησης των Συστημάτων Αεροναυτιλίας και Ασφάλειας του Αερολιμένα Σαντορίνης. Η παρακολούθηση του ΜΠΣ βοήθησε στην οργάνωση της σκέψης, των γνώσεων και της μεθοδολογίας, ενώ η πληθώρα δεδομένων που σήμερα είτε διατίθενται ελεύθερα, είτε μπορούν να αποκτηθούν με εμπορικό εξοπλισμό και λογισμικό χαμηλού κόστους, βοήθησε σημαντικά την ολοκλήρωση ενός σχεδίου που γεννήθηκε πριν 10 χρόνια.

Σκοπός του Εργαλείου είναι η συγκέντρωση, οργάνωση και παρουσίαση πληροφοριών απαραίτητων για την ανάπτυξη σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με την υπάρχουσα διεθνή αντίληψη, καθώς και η παροχή πληροφοριών ζωτικής σημασίας στα κρίσιμα πρώτα λεπτά, πρώτες ώρες και πρώτες ημέρες μετά από την εκδήλωση Φυσικής και Τεχνολογικής Καταστροφής, έτσι ώστε:

  • να υπάρξει η βέλτιστη προετοιμασία και αντίδραση στο μικρότερο δυνατό χρόνο, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας στην πρόληψη, υποστήριξη, έρευνα και διάσωση και αποκατάσταση
  • να γίνει η κατάλληλη διαχείριση ανθρώπινων πόρων και υποδομών ώστε:
    • να αντιμετωπισθούν οι άμεσες ανάγκες των πληγέντων
    • να ελαχιστοποιηθούν οι δευτερογενείς συνέπειες του γεγονότος
    • να δημιουργηθούν οι αρχικές συνθήκες που θα επιτρέψουν την περαιτέρω επιτυχημένη διαχείριση και αποκατάσταση

Ταυτόχρονα επιχειρείται, για πρώτη φορά, η δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων των γεωχωρικών πληροφοριών που προέρχονται από Κρατικούς Φορείς και Υπηρεσίες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Διεθνείς Εθελοντικές πρωτοβουλίες και εμπορικά διαθέσιμο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Η λειτουργία του Εργαλείου στηρίζεται σε χαρτοσυνθέσεις δεδομένων που προσφέρονται ελευθέρα στο διαδίκτυο, όπως υποδομές, στοιχεία γεωμορφολογικά, γεωφυσικά, δρόμων, χρήσεις γης, νομοθεσία, υπόβαθρο  χαρτών κ.λ.π., ενώ μέρος των πληροφοριών παρουσιάζεται μέσω εξωτερικών συνδέσμων προς τους, κατά αντικείμενο, αρμόδιους φορείς, όπως π.χ. τα σημεία συγκέντρωσης πληθυσμού. 

Ακόμα, μέσα από το δημοσιευμένο ιστότοπο του Εργαλείου, παρέχονται προς το κοινό οι οδηγίες αυτοπροστασίας έναντι πιθανών Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών που υπάρχουν διάσπαρτα δημοσιευμένες από κρατικούς, ακαδημαϊκούς και άλλους φορείς.

Η ανάπτυξη του Εργαλείου έγινε σε δύο γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά, εφόσον ένας από τους στόχους είναι οι ροές πληροφοριών που παρουσιάζει να είναι προσβάσιμες σε το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό πολιτών.

Η Οργάνωση των πληροφοριών έγινε με τη βοήθεια Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και συγκεκριμένα με την εφαρμογή ArcGIS (εκδόσεις 9.3.1 και 10.0) στο Γεωγραφικό Σύστημα αναφοράς Συντεταγμένων WGS-84.

Οι χαρτοσυνθέσεις παρουσιάζονται είτε στο διαδίκτυο, είτε σε τοπικά δίκτυα (LAN) και σε δίκτυα ευρείας ζώνης (WAN), με την βοήθεια ανοιχτών ή ελεύθερων εφαρμογών διαδικτύου. Για τη χρήση του ΔιΒΕΑ NaTech μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε η ελεύθερη εφαρμογή ArcGIS Explorer Online της εταιρείας ESRI, η οποία είναι συμβατή με τους όλους τους ευρέως χρησιμοποιούμενους φυλλομετρητές, είτε η ευρέως διαδεδομένη ελεύθερη εφαρμογή Google Earth Free. Και οι δύο εφαρμογές είναι συμβατές με την έκδοση εξυπηρετητή ArcGIS Server 10.0, η οποία χρησιμοποιείται για την απόδοση της ροής πληροφοριών προς τους χρήστες. Έτσι λοιπόν επιτυγχάνεται ο στόχος εύκολης πρόσβασης στο Εργαλείο από τους πολίτες, εξαλείφεται η ανάγκη ειδικής εκπαίδευσης, εφόσον οποιοσδήποτε χρήστης με Η/Υ και διαδικτυακή πρόσβαση μπορεί να το χειριστεί, αλλά επίσης πραγματοποιείται με εύκολο τρόπο η επικαιροποίηση δεδομένων από τους διαχειριστές.

 

geodata.gov.gr
Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας
AIS Hub

AIS data
sharing center

University of Athens
ΑΤΕΙ Σερρών
WWF Oikoskopio EMSC